T.C.

Ege Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2018-2019 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 

 

1.    Ön Kayıt Başvurusu Tarihleri

2.    Ön Kayıt İçin İstenen Belgeler

3.    Yabancı Dil Sınavı

4.    Mülakat Yer ve Tarihleri

5.    Sonuçların Açıklanacağı İnternet Sayfası ve Sonuçların Açıklanma Tarihleri

6.    Kesin Kayıt Tarihleri

7.    Kayıtlar Sırasında Dikkat Edilecek Konular - ÖNEMLİ

8.    Lisansüstü Öğrenci Alımına İlişkin Koşullar

9.    Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımında Bilimsel Başarı Puanı Hesaplaması

10.    Doktora Programına Başvuran Lisans Mezunu Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Başarı Hesaplama Oranları

11.    Doktora Programına Başvuran Yüksek Lisans Mezunu Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Başarı Hesaplama Oranları

12.    Yüksek Lisans Programına Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Başarı Hesaplama Oranları

13.     Uzaktan Öğretim ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvuran Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Başarı Hesaplama Oranları

14.    İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarının Asgari Öğrenci Sayısı ve Kredi Ücretleri

 


 

 

1. ÖN KAYIT BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

 

Ön kayıt başvuruları aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne yapılacaktır.

 

Özel Öğrenci Başvuru Tarihleri (Tezli/Tezsiz/Doktora)      : 28 Mayıs – 08 Haziran 2018Haziran 2018

Yatay Geçiş Başvuru tarihleri (Tezli/Tezsiz/Doktora)           :28 Mayıs – 08 Haziran 2018

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları                                           :28 Mayıs – 01 Haziran 2018

Tezli Yüksek Lisans Başvuruları                                           : 04 - 08 Haziran 2018

Doktora Başvuruları                                                                    : 04 – 08 Haziran 2018

 

Başvuru Saatleri: Sabah 10.00 – 12.00 ve öğleden sonra 13.00-17.00 arasında.

 

Saat 17.00’a kadar alınan sıra numarasıyla işlem yaptırılamamışsa,

bir sonraki gün YENİ SIRA NUMARASI ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

 

 

 

2.ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 

* Kamu görevinden çıkarma cezası alanlar başvuru yapamayacaklardır.

 

1. Aday Numarası ve İmzalı Başvuru Formu Çıktısı

·         Adayların 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü program başvurusu için Lisansüstü Başvuru Sayfası alınmış Aday Numarası ve aynı sayfada doldurularak çıktısı alınmış ve imzalanmış “Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru Formu”nu ön kayıt sırasında Enstitü Öğrenci İşleri personeline teslim etmeleri gereklidir.

·         Adaylar 23 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Lisansüstü Başvuru Sayfasından aday numarası alabileceklerdir.

·         Adayların başvuru yaptıkları her program için her seferinde ilk giriş tıklanarak farklı aday numarası almaları gerekmektedir.

·         Adayların evraklarını ilan edilen başvuru tarihleri arasında Enstitüye teslim etmedikleri taktirde başvurular geçersiz sayılacaktır.

·         Adaylar en fazla iki tezli yüksek lisans, iki tezsiz yüksek lisans ve iki doktora programına başvuru yapabilirler.

 

2. Diploma veya Çıkış Belgesi

·        Başvuru sırasında mezuniyet aşamasında olan adayların bağlı bulunduğu programın son döneminde öğrenim görüyor olması koşulu ile diploma veya mezuniyet belgesine sahip olma koşulu aranmayacaktır.

·        Mezuniyet aşamasında olan yabancı uyruklu adaylar hangi programda okuduklarını gösteren öğrenci belgesi ( Türkçe Çevirisi ile birlikte ) getirmelidir.

·        Mezun durumda olan yabancı uyruklu adaylardan ve lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan TC uyruklu adaylardan diplomalarının tanındığına dair YÖK’ten tanınırlık belgesi ya da diploma denklik belgesi ve diplomanın onaylı örneği istenmektedir.

·        Mezun olan adayların diploma ve/veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı ıslak imzalı bir örneğini Enstitüye teslim etmeleri zorunludur.

·         Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programına lisans derecesiyle başvuracak adaylar için lisans diploması ve/veya son dönemde olduğuna dair belge ( transkript vb )

·         Doktora programına yüksek lisans derecesiyle başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans diploması,

·         Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisinin adayın mezun olduğu üniversite tarafından “Aslı Gibidir” şeklinde onaylanmış olması gerekmektedir. Belgenin onayı yoksa diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi ön kayıtta getirilecektir. Asıl belge görüldükten sonra fotokopisi onaylanarak Enstitü görevlileri tarafından teslim alınacak ve aslı adayda kalacaktır. Mezun durumunda olmayan adaylar son dönemde olduklarını gösteren belge( transkrit vb) getirmelidirler.

 

3. Transkript Belgesi (Adayın derslerinin başarı notlarını ve kredilerini belirten belgedir)

·         Mezun olmayan (derslerinde başarısız olan veya tamamlayamayan) adayların son dönem notları, değerlendirmede esas alınmak üzere ağırlıklı not ortalamasına katılmayacaktır.

·         Başvuru tarihlerinden sonra aday dosyasındaki ALES, Lisans Transkripti veya Mezuniyet Belgesi vb. gibi hiçbir belge değerlendirmeye esas alınmak üzere yenileri ile değiştirilmeyecektir.

·         Tezli Yüksek Lisans Pogramı, Tezsiz Yüksek Lisans programı veya lisans derecesiyle başvurulacak doktora programı için lisans transkripti

·         Yüksek Lisans derecesiyle başvurulacak doktora programı için lisans ve yüksek lisans transkripti.

·         Lisans derecesiyle doktora programına başvuracakların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

·         lük sistem dışında başka bir sistem (3'lük, harfli sistem vb.) ile notların hesaplandığı programlardan mezun olan adayların, mezun oldukları kurumdan not ortalamalarının 100’lük sistemde karşılığını gösteren yazılı ve onaylı belge ile 100 lük sistem dönüşüm çizelgesi( çizelgede 100’lük sisteme göre tarif aralığı olmaması durumunda aralığın alt sınırı kabul edilerek 100’lük sisteme dönüştürülür.) başvuruda getirmeleri gerekmektedir. Anılan karşılık gösterir belgeyi getiremeyen adayların transkriptleri Ege Üniversitesinin lisans programlarından mezun olanlar için; Ege Üniversitesi Senato Kararı gereğince 4’lük sistemi 100’lük sisteme dönüştürme tablosuna göre çevrilecektir. Başka bir üniversiteden mezun olup, 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmayan adayların not değerleri YÖK’ün tablosuna göre çevrilecektir. Başvuru tarihleri geçtikten sonra getirilen belgeler (mezun olunan üniversitelerden belge alınmış olsa bile) işleme konulmayacaktır.

·         20’lik ve 5’ lik sistemdeki notlar için Ege Üniversitesi not dönüşüm tablosu kullanılır.

 

·        TRANSKRİPT BELGESİNİN ASLI TESLİM EDİLECEKTİR.

 

4. ALES Belgesi veya GRE-GMAT Sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olduklarını belgeleyenler

·         Lisans derecesiyle doktoraya başvuran adayların en az 80 ALES puanı,

·         Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuran adayların en az 60 ALES puanı,

·         Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların en az 55 ALES puanı almaları gereklidir.

·         ALES belgesinin internet çıktısı üzerine el yazısı ile “Belgedeki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum” ifadesi yazılarak imzalanmalı ve tarih yazılmalıdır. Verilen belgenin internet çıktısı olmadığı veya belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığının tespit edilmesi halinde başvuru iptal edilecek ve  yasal işlem uygulanacaktır.

·         Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarına bağlı lisansüstü programlara başvuran adaylardan ALES belgesi istenmeyecektir.

·         Danıştay Sekizinci Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve Esas No: 2017/7352 sayılı kararı ile 27/09/2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Öğretim Üyesi Dişindaki Öğretim Elemani Kadrolarina Yapilacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sinav İle Giriş Sinavlarina İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönetmeliğine eklenen GEÇİCİ MADDE 6 – ((Ek:RG-27/9/2017-30193)(1) Bu maddenin yayım tarihinden önce yapılan ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.) maddesinin teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

 

5. Yabancı Dil Belgesi

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

 

T.C. UYRUKLU ADAYLAR İÇİN

 

YABANCI DİL

ALES

DOKTORA

LİSANSTAN DOKTORA

Doktora programına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.

 

Ancak tamamen yabancı dilde öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dil için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan almış olmaları gerekir

 

Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların başka bir yabancı dilden YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

 

Son üç yıl içinde alınmış 80 ve üzeri ALES puanı. (Anabilim dalı koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE –GMAT sınavından 80 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir.

 

Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya eşdeğeri bir not alması gerekmektedir.

 

YÜKSEK LİSANSTAN DOKTORA

Doktora programına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir.

 

Ancak tamamen yabancı dilde öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dil için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan almış olmaları gerekir.

 

Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların başka bir yabancı dilden YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

 

 

Son üç yıl içerisinde alınmış 60 ve üzeri ALES puanı (Anabilim dalı koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE-GMAT sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir.

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

 

Adayların başvuru yapabilmeleri için, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 50 puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

 

Ancak tamamen yabancı dilde öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 70 ya da YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eş değer bir puan almış olmaları gerekir. Son 3 yıl içerisinde Yüksek Lisans programının yürütüleceği tümüyle yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan veya programından mezun olduğunu belgeleyen adaylardan yabancı dil belgesi aranmaz.

 

 

Son üç yıl içerisinde alınmış 55 ve üzeri ALES puanı (Anabilim dalı koşulunda aranan ALES türü geçerli olacaktır) veya GRE-GAMAT sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olunması gerekmektedir.

İKİNCİ ÖĞRETİM

TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS

Yabancı dil belgesi gerekmemektedir.

ALES koşulu aranmamaktadır.

UZAKTAN ÖĞRETİM
TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS

Yabancı dil belgesi gerekmemektedir.

ALES koşulu aranmamaktadır.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına bağlı anabilim dallarına başvuran adaylar ile yabancı uyruklu adaylardan ALES belgesi istenmeyecektir.

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YABANCI UYRUKLU VEYA LİSANS/YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURTDIŞINDA

 TAMAMLAYAN TC UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

 

YABANCI UYRUKLU VEYA LİSANS/YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURTDIŞINDA

 TAMAMLAYAN TC UYRUKLU ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

 

YABANCI DİL

ALES

DOKTORA

Adaylar YÖK’ün belirlediği Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi ile Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeledikleri takdirde Türkçe’den muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

 

Anadilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan ve YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından doktora programları için YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

 

 

Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dilde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından doktora programları için en az 70 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili puanlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu adaylardan Türkçe yeterliliği istenmez.

 

Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan doktora programlarına başvuran adayların başka bir yabancı dilden YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından

en az 60 puan ya da ÖSYM eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

Yabancı Uyruklulardan ALES koşulu aranmamaktadır.

 

 

*** LİSANS/YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURTDIŞINDA

 TAMAMLAYAN TC UYRUKLU adaylar Yabancı Uyruklu kontenjanından başvuru yaptıklarında ALES Koşulu aranmaz.

C1 Düzeyinde                                           Türkçe Yeterlik Belgesi aranır.

 

ANCAK

TC Uyruklu kontenjanından başvuru yapıldığında ALES Koşulu aranmaktadır.

 

 

Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya eşdeğeri bir not alması gerekmektedir.

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

Adaylar YÖK’ün belirlediği Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi ile Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeledikleri takdirde Türkçe’den muaf tutulurlar.

Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

 

Adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan ve YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından tezli yüksek lisans programları için en az 50 puan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

 

Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dilde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından tezli yüksek lisans programları için en az 60 puan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

Yabancı Uyruklulardan ALES koşulu aranmamaktadır.

 

*** LİSANS/YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURTDIŞINDA

 TAMAMLAYAN TC UYRUKLU adaylar Yabancı Uyruklu kontenjanından başvuru yaptıklarında ALES Koşulu aranmaz.

C Düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi aranır.

 

ANCAK

TC Uyruklu kontenjanından başvuru yapıldığında ALES Koşulu aranmaktadır.

 

İKİNCİ ÖĞRETİM

TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS

C düzeyinde Türkçe belgesi istenmektedir.

 

ALES koşulu aranmamaktadır.

 

UZAKTAN ÖĞRETİM
TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS

C düzeyinde Türkçe belgesi istenmektedir.

ALES koşulu aranmamaktadır.

 

 

 

 

 

6. Nüfus cüzdanı  fotokopisi ve Fotoğraf : Yürürlükte olan mevzuata uygun 2 adet vesikalık fotoğraf .

7. Özgeçmiş: (Özgeçmiş Formu) (Örnek Özgeçmiş Formu)

8. Diğer: Adaylar, değerlendirilmesinde fayda gördükleri diğer belgelerini (sertifika, ödül vb.) mülakata girmeye hak kazandıkları takdirde, jüriye sunmak üzere mülakatta yanlarında bulundurmalıdırlar. Bu tür belgeler ön kayıtta getirilmemelidir.

 

ÖNEMLİ:
Enstitüye teslim edilecek tüm belgeleri içeren dosyadan bir fotokopi
mülakat sırasında aday tarafından jüriye teslim edilecektir.

 

 

3. YABANCI DİL SINAVI

·         T.C. Uyruklu ve Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Yabancı dil Sınav Tarihi: (İngilizce-Almanca)

·         01 Haziran 2018 Cuma sabah saat: 09.30

·         Yabancı Diller Yüksekokulu için tıklayınız.

 

2018-2019 eğitim öğretim güz yarıyılında Enstitümüzde açılacak olan lisansüstü programlardan tezli yüksek lisans programlarına başvuracak olan adaylardan yabancı dil belgesi (ÜDS, YDS, YÖKDİL, e-YDS vb..) olmayanların Enstitümüze başvuru yapmadan önce Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 21-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Söz konusu müracaat ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. . Adayların İKİ GÜN İÇİNDE yabancı dil sonucunu (ıslak imzalı belge olarak) Yabancı Dillerden alarak ön kayıt başvuru tarihleri arasında Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Yabancı dil yeterlik belgesi bulunmayanların başvuruları alınmayacaktır

 

Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlik Sınavı 01 Haziran 2018 Cuma sabah saat 09.30’da  Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde yapılacaktır.

 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Türkçe Sınav Tarihi: :

12 Haziran 2018  Salı saat: 09.00

 

·         Doktora programına başvuran adaylar YDS veya eşdeğer bir sınavdan geçerli notu aldıklarını belgelendirmek zorundadır.

·         Ege Üniversitesine bağlı lisansüstü programlarda yabancı dil hazırlık eğitimi yapılmamaktadır.

 

 

4.MÜLAKAT YERİ VE TARİHİ

 

ÖNEMLİ:
Mülakatlar ve/veya
yazılı bilimsel değerlendirme gerekli hallerde kamera ile kayıt altına alınacaktır.

 

 

Program Türü

Değerlendirme Yöntemleri

Tarih

Doktora Programları

Yazılı Bilimsel Değerlendirme

 

Mülakat

19 Haziran 2018 Salı Saat: 14.00

 

21 Haziran 2018 Perşembe Saat:09.00

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

 

 

Yazılı Bilimsel Değerlendirme

 

Mülakat

 

 

19 Haziran 2018 Salı  Saat: 09.00

 

22 Haziran 2018  Cuma Saat: 09.00

 

İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 

 

Yazılı Bilimsel Değerlendirme

 

Mülakat

 

 

18 Haziran 2018 Pazartesi Saat:09.00

 

20 Haziran 2018 Çarşamba saat:09.00

Not: Mülakat için her aday sabah saat 09:00 da Anabilim Dalında bulunmalıdır. Başvuran aday sayısına göre mülakat bitiş saati duyurulacaktır. Jüri tarafından bildirilen bitiş saatinden sonra gelen aday mülakata alınmayacak ve başarısız sayılacaktır.

 

YER: Mülakatlar ve/veya yazılı bilimsel değerlendirme, programların bağlı bulunduğu anabilim dallarında yapılacaktır.

 

 

5.SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET SAYFASI VE SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHLERİ

 

Adaylar sınav sonuçlarını Lisansüstü Başvuru sayfasından aday numaraları ile öğrenebileceklerdir.

Mülakat Sonuçlarının İlan Tarihi                     : 5 Temmuz 2018

 

 

6.KESİN KAYIT ve KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

 

KAYIT TÜRÜ (KESİN KAYIT)

TARİH VE SAAT

Doktora-Tezli Y.L.-İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Tarihleri

3 -4 - 5 Eylül 2018

Yatay Geçiş Kesin Kayıt

17-21 Eylül 2018

Özel Öğrenci Kesin Kayıt

17-21 Eylül 2018

Yedek Adaylar İçin Son Kayıt

13 Eylül 2018

KAYIT YENİLEME

TARİH VE SAAT

Doktora Kayıt Yenileme

17-23 Eylül 2018

Tezli Yüksek Lisans Kayıt Yenileme

17-23 Eylül 2018

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Kayıt Yenileme

17 - 23  Eylül 2018

Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Kayıt Yenileme

17- 23 Eylül 2018

 

 

 

7.BAŞVURU VE KAYIT İÇİN DİKKAT EDİLECEK KONULAR - ÖNEMLİ

 

1.      Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

2.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup üniversite öğrenimini yurt dışında bitirmiş olan adaylar ile yabancı uyruklu adayların yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanmış olmalıdır. Adaylar kesin kayıt tarihinde denklik belgesi olması halinde kayıtlanabilir.

3.      Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarına başvuran adayın kesin kayıt esnasında program sorumlusuna birden fazla programı kazandığı takdirde hangi programı seçtiğini bildirmesi gerekmektedir.

4.      Başvuru sırasında alınan belgeler daha sonra iade edilmeyecektir. Onay yapılmadan getirilen belgeler, asıllarının ve fotokopilerinin getirilmesi halinde Enstitümüz tarafından onaylanabilmektedir.

5.      ÖYP Araştırma görevlilerinin aynı ilde veya farklı bir ilde bir başka üniversitede lisansüstü öğrenim görmeleri durumunda, kadrolarının geçici olarak lisansüstü öğrenim gördükleri üniversitelere 2547 sayılı Kanun’un 35.maddesi uyarınca “Araştırma Görevlisi” olarak zorunlu tahsis edilmesi, YÖK Yürütme Kurulunun 29.03.2013 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

Bir başka yükseköğretim kurumunda öğretim görevlisi, okutman ve uzman kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının ise bulundukları şehir dışında lisansüstü öğrenim görmeleri YÖK'ün 16.03.2007 tarih ve 6983 sayılı yazısı ile bağlı bulundukları kurumun iznine tabidir. Kesin kayıt hakkı kazanan ve bu kadrolarda görev yapan adaylar kesin kayıt tarihlerinde kurumlarından aldıkları izin yazılarını sunmakla yükümlüdürler.

6.     İkinci öğretim ve uzaktan öğretim programları, öğretim karşılığı ücretli programlar olması nedeniyle;

Programların açılması program maliyetlerinin karşılanması ve öngörülen bütçe rakamlarının tutması ile mümkün olabilmektedir.

Bu nedenle ekle-sil haftasından sonra uzaktan öğretim ve ikinci öğretim programlarından hangilerinin açılıp açılamayacağı netleşebilecektir. Bütçe tutmaması durumunda açılamayacak olan programların tespiti tamamlanınca ödenen ücretler adaylara iade edilecek ve kayıtlar iptal edilecektir.


 

T.C Uyruklu Başvuru yapan adayların öğrenci kabulünde uygulanacak değerlendirme tablosu

T.C ve KKTC uyruklu adayların yerleştirme puanının hesaplanması

 

ALES

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

 

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

 

 

 

 

 

 

 

Sadece Mülakat ya da Sadece Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılması Durumunda

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

%50

%25

-

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

%50

%25

-

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunu olarak başvuran adayların ve hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik programlarından mezun adayların yerleştirme puanı

%50

-

%25

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına yükseklisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%50

%25

%25 (sadece    mülakat yapılırsa)

%25 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

 

T.C ve KKTC uyruklu adayların yerleştirme puanının hesaplanması

 

ALES

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

 

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

 

 

 

 

 

 

 

Hem Mülakat Hem de Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılması Durumunda

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

%50

%25

-

%10

%15

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%10

%15

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%10

%15

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına lisans mezunuolarak başvuran adayların yerleştirme puanı

%50

%25

-

%10

%15

Doktora ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunu olarak başvuran adayların ve hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veterinerlik programlarından mezun adayların yerleştirme puanı

%50

-

%25

%10

%15

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%75

-

%10

%15

Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuara bağlı anabilim/anasanat dallarının doktora programlarına yükseklisans mezunu olarak başvuran adayların yerleştirme puanı

-

%50

%25

%10

%15

 

Yabancı Uyruklu Başvuru yapan adayların öğrenci kabulünde uygulanacak değerlendirme tablosu

Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerde gelen yabancı uyruklulardan kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların yerleştirme puanı

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

 

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Türkçe Seviye Tespit Sınavı Notu

 

 

 

 

Sadece Mülakat ya da Sadece Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılması Durumunda

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%50

-

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

-

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%30

-

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

%20

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%50

-

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

-

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek muaf olan adayların yerleştirme puanı

%30

-

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

%20

Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve  ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%25

%25

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

-

Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%15

%15

%50 (sadece    mülakat yapılırsa)

%50 (sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılırsa)

%20

 

Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerde gelen yabancı uyruklulardan kendi hesabına lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların yerleştirme puanı

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

Yüksek Lisans Mezuniyet Not Ortalaması

 

Mülakat Notu

Yazılı Bilimsel Değerlendirme Notu

Türkçe Seviye Tespit Sınavı Notu

 

 

 

 

 

 

 

Hem Mülakat Hem De Yazılı Bilimsel Değerlendirme Yapılması Durumunda

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%50

-

%25

%25

-

Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%30

-

%25

%25

%20

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%50

-

%25

%25

-

Uzaktan ya da örgün tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek muaf olan adayların yerleştirme puanı

%30

-

%25

%25

%20

Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve  ve Türkçe seviye tespit sınavından muaf olan adayların yerleştirme puanı

%25

%25

%25

%25

-

Doktora programlarına yüksek lisans mezunu olarak başvuran ve Türkçe seviye tespit sınavına girerek başarılı olan adayların yerleştirme puanı

%15

%15

%25

%25

%20

 

GENEL ESASLAR

 

1) Yazılı bilimsel Değerlendirme ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanı yüksek lisans programları için 50’nin altında, doktora programları için 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. 

Yerleştirme puanı Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları için 60 ve üzeri olan adaylar, doktora programı için 65 ve üzeri olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır.

 

2) Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılacak olup, yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan aday mülakata alınmaz.