Çerez Örnek
canlı destek

Mezuniyet İçin Yayın Şartına İlişkin Önemli Duyuru

05.07.2021 tarihli ve 31532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anılan Yönetmeliğin 9. maddesine;

“(4) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için enstitüye tezin ilk teslimiyle birlikte tez konusuyla ilgili Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM'de taranan ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayınlanmış bildirisi olması zorunludur. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla protokoller temelinde yürütülen yüksek lisans programlarındaki öğrenciler aksi belirtilmediği sürece bu madde dışında değerlendirilecektir.” fıkrası,

Aynı Yönetmeliğin 23. maddesine; “(7) Eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarından mezun olabilmek için öğrencilerin, enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora tez çalışma konusuyla ilgili danışmanı ile veya danışmanın onayı ile Üniversite adresli olarak AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp (doktora tezinden üretilmiş ise, en az editör değerlendirmesinden geçerek hakem değerlendirmesine kabul edilmiş),  ESCI veya alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış/yayımlanmak üzere kabul edilmiş en az bir tam makale ya da Web of Science veya Scopus veri tabanları tarafından indekslenen uluslararası kongre, konferans ve sempozyum kitabında yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş tam metin bildiriye ilişkin bir belgeyi veya ulusal/uluslararası alınmış patent tescil belgesini enstitüye ibraz etmeleri gerekir.” fıkrası ve

Yine aynı Yönetmeliğe geçiş hükmü olarak; “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 23 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümleri bu maddenin yayımı tarihinden önce kayıtlı olan öğrenciler için uygulanmaz.” maddesi,

eklenmiştir.

Söz konusu hükümler uyarınca; Enstitümüz internet sayfasında “Lisansüstü Eğitim Süreçleri ve Formları-Tezli Yüksek Lisans” sekmesinde yer alan; FRYL 006 Tez Teslim ve Savunma Jürisi Oluşturma Formu ile “Lisansüstü Eğitim Süreçleri ve Formları-Doktora” sekmesinde yer alan FRDR 013 Tez Teslim ve Savunma Jürisi Oluşturma Formu güncellenmiştir.

Eğitimine 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren (05/07/2021 tarihinden sonra) başlayan tüm lisansüstü öğrencilerimize, mezun olabilmeleri için yayın şartı getirilmiştir. 05/07/2021 tarihinden önce kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla protokoller temelinde yürütülen yüksek lisans programlarındaki öğrencilerimiz için bu şart uygulanmayacaktır.

Ayrıca 7417 Sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında eğitimlerine ders aşamasında yeniden başlayan öğrencilerimiz yayın şartına tabi, eğitimlerine tez aşamasında yeniden başlayanlar ise yayın şartından muaftır.

 

Yayın şartına tabi TEZLİ YÜKSEK LİSANS öğrencilerimiz tarafından ilgili yayına ilişkin olarak sunulması istenilen kanıtlayıcı belgeler şunlardır:

-Yayınlanmış makale için: Derginin kapağı, içindekiler bölümü ve üzerinde DOI numarasının yer aldığı makalenin ilk sayfasının örneği ile derginin Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM’de tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü sunulmalıdır.

-Yayına kabul edilmiş makale için: Makalenin dergide yayınlanmak üzere kabul edildiğine dair Editör tarafından imzalanan kabul yazısı ve DOI numarası ile derginin Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM’de tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü sunulmalıdır.

-Bildiri (tebliğ) için: Bildiriler kitabının kapağı, künye sayfası ve içindekiler bölümü ile bildirinin, bildiriler kitabında tam metin veya bildiri özeti olarak yayımlanmış halinin ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.

 

Yayın şartına tabi DOKTORA öğrencilerimiz tarafından ilgili yayına ilişkin olarak sunulması istenilen kanıtlayıcı belgeler şunlardır:

-Yayınlanmış makale için: Derginin kapağı, içindekiler bölümü ve üzerinde DOI numarasının yer aldığı makalenin ilk sayfasının örneği ile derginin Üniversite adresli olarak AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp, ESCI veya alan indekslerince tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü sunulmalıdır.

-Yayına kabul edilmiş makale için: Makalenin dergide yayınlanmak üzere kabul edildiğine dair Editör tarafından imzalanan kabul yazısı ve DOI numarası ile derginin Üniversite adresli olarak AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp (doktora tezinden üretilmiş ise, en az editör değerlendirmesinden geçerek hakem değerlendirmesine kabul edilmiş), ESCI veya alan indekslerince tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü sunulmalıdır.

-Yayınlanmış bildiri (tebliğ) için: Web of Science veya Scopus veri tabanları tarafından indekslenen uluslararası kongre, konferans ve sempozyum bildiriler kitabının ilgili indekslerce tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü, kitabın kapağı, künye sayfası ve içindekiler bölümü ile bildirinin, bildiriler kitabında tam metin olarak yayımlanmış halinin ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.

-Yayına kabul edilmiş bildiri (tebliğ) için: Bildirinin, Web of Science veya Scopus veri tabanları tarafından indekslenen uluslararası kongre, konferans ve sempozyum bildiriler kitabında yayınlanmak üzere kabul edildiğine dair Yürütme Kurulu veya editörler tarafından imzalanan kabul yazısı sunulmalıdır.

-Patent için: TÜRKPATENT veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesi örneği sunulmalıdır.

 

Yayın şartına tabi öğrencilerimiz tarafından ilgili yayına ilişkin olarak sunulması istenilen kanıtlayıcı belgelerin ilgili formun altına eklenmesi ve danışman öğretim üyesinin görüşü ile birlikte Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.

 

Tüm öğrencilerimiz ile öğretim üyelerimize önemle duyurulur.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ