canlı destek

Lisansüstü Eğitim Süreçleri ve Formları


Tezli Yüksek Lisans

 

1 - Danışmanlık Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7. maddesinde yer alan,

“(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanını, öğrencinin kesin kaydını takip eden 15 gün içinde enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda tezin konusunu ilgilendiren alanlarda öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri ikinci danışman olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanabilir. İkinci danışman Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir. Tez konusu tespit edilmemiş öğrenci için ikinci danışman önerilemez.

(5) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan aynı alandan bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.” hükümleri uyarınca;

Danışman önerisi için FRYL 001, ikinci danışman önerisi için FRYL 002 ve danışman değişikliği önerisi için FRYL 003 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRYL 001 Danışman Öneri Formu

FRYL 002 İkinci Danışman Öneri Formu

FRYL 003 Danışman Değişikliği Öneri Formu

 

2 - Tez Öneri Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7. maddesinde yer alan,

“(3) Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Danışman ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.” hükmü uyarınca;

Tez önerileri için FRYL 004 ve FRYL 005 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRYL 004 Tez Konusu Bildirim Formu

FRYL 005 Tez Öneri Formu

 

3 - Tez Yazım Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesinde yer alan,

“(1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından enstitü için belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar…” hükmü uyarınca;

Tezler, Ege Üniversitesi Senatosunun 11.12.2018 tarihli ve 19/2 sayılı kararıyla belirlenen “Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu”na uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Tez Yazım Kılavuzu

 

Tezin Biçimsel Düzeni,

 1. Dış Kapak (sayfa numarasız olmalıdır)
 2. İç Kapak (sayfa numarasız olmalıdır)
 3. Etik Kurallara Uygunluk Beyanı (sayfa numarasız, imzasız olmalıdır.)
 4. “FRYL 008 Tez Sınav Formu”nun ikinci ve üçüncü sayfaları (savunma sınavı sonrasında hazırlanacak bu sayfalar sayfa numarasız, imzasız olmalıdır. Yalnızca basılı tezde yer almalı, CD’lere eklenmemelidir)
 5. Önsöz (bu bölümden itibaren sayfa numaralandırmada sayı biçimi olarak roma rakamı kullanılmalıdır)
 6. Özet
 7. Abstract
 8. İçindekiler
 9. Tablolar Listesi
 10. Şekiller Listesi
 11. Kısaltmalar
 12. Giriş (bu bölümden itibaren sayfa numaralandırmada sayı biçimi olarak normal rakamlar kullanılmalıdır)
 13. Sonuç ve Öneriler
 14. Kaynaklar Dizini
 15. Ekler
 16. Teşekkür
 17. Özgeçmiş

şeklinde olmalıdır. Kişisel verilerin korunması bakımından, dijital veya basılı tezlerde kişisel veriler (Islak imza, Fotoğraf, Kimlik numarası, E-mail adresi, Telefon, Doğum yeri, Doğum Tarihi, İş ve Ev adresi vb.) bulunmamalıdır.

 

4- Tez Savunma Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesinde yer alan,

“(1) …Öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az dört hafta önce enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyeleri, tez savunma sınavı tarihine kadar tezle ilgili kişisel raporlarını hazırlayarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(6) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanakla tespit eder. Jüri tutanağı ve jüri üyelerinin tezle ilgili kişisel raporları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen iki iş günü içinde ilgili enstitüye bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

ve 9. maddesinde yer alan,

“(4) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için enstitüye tezin ilk teslimiyle birlikte tez konusuyla ilgili Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM'de taranan ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayınlanmış bildirisi olması zorunludur. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla protokoller temelinde yürütülen yüksek lisans programlarındaki öğrenciler aksi belirtilmediği sürece bu madde dışında değerlendirilecektir.” hükümleri uyarınca;

Tez teslimi ve savunma sınavı işlemleri için FRYL 006FRYL 007 ve FRYL 008 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRYL 006 Tez Teslim ve Savunma Jürisi Oluşturma Formu

FRYL 007 Jüri Tez Ön Değerlendirme Formu

FRYL 008 Tez Sınav Formu

 

Eğitimine 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren (05/07/2021 tarihinden sonra) başlayan tüm lisansüstü öğrencilerimize, mezun olabilmeleri için yayın şartı getirilmiştir. 05/07/2021 tarihinden önce kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla protokoller temelinde yürütülen yüksek lisans programlarındaki öğrencilerimiz için bu şart uygulanmayacaktır.

 

Ayrıca 7417 Sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında eğitimlerine ders aşamasında yeniden başlayan öğrencilerimiz yayın şartına tabi, eğitimlerine tez aşamasında yeniden başlayanlar ise yayın şartından muaftır.

 

Yayın şartına tabi öğrencilerimiz tarafından ilgili yayına ilişkin olarak sunulması istenilen kanıtlayıcı belgeler:

-Yayınlanmış makale için: Derginin kapağı, içindekiler bölümü ve üzerinde DOI numarasının yer aldığı makalenin ilk sayfasının örneği ile derginin Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM’de tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü sunulmalıdır.

-Yayına kabul edilmiş makale için: Makalenin dergide yayınlanmak üzere kabul edildiğine dair Editör tarafından imzalanan kabul yazısı ve DOI numarası ile derginin Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM’de tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü sunulmalıdır.

-Bildiri (tebliğ) için: Bildiriler kitabının kapağı, künye sayfası ve içindekiler bölümü ile bildirinin, bildiriler kitabında tam metin veya bildiri özeti olarak yayımlanmış halinin ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.

 

5- Savunma Sonrası Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4. maddesinde yer alan,

“(1) …Bu program toplamda 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Kredisi olmayan seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.” hükmü,

6. maddesinde yer alan,

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıldır ve  program en çok 6 yarıyılda tamamlanır.

(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az 2 yarıyıl tez çalışması yürütmek koşuluyla 3 yarıyılda tamamlayabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programının azami süresi 6 yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.” hükümleri,

ve 9. maddesinde yer alan,

“(1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından her bir lisansüstü enstitü için ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci onaylanan tezinin ciltli kopyalarını, jüri üyelerine teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.” hükümleri uyarınca;

Mezuniyet işlemleri için FRYL 009FRYL 010 ve FRYL 011 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRYL 009 Mezuniyet İşlemleri Formu

FRYL 010 Tez Teslim Formu

FRYL 011 Tez Savunma Sınavında Başarılı Olup Ek Süre Talep Formu

 

Öğrencilerimiz, Enstitümüze bağlı Anabilim Dalları tarafından yürütülen tezli yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için; toplamda 21 - 30 Yerel Kredi arasında, en az 7 adet ders (Seminer ve Bilimsel Araştırma Etik Zorunlu dersi dâhil)  ve 120 AKTS krediyi tamamlamak zorundadır.

 

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıldır ve program en çok 6 yarıyılda tamamlanır.

 

Tez savunma sınavına girerek başarılı olan öğrencilerin Enstitüye teslim etmesi gereken belgeler şunlardır:

 1. Öğrenci Kimlik Kartı
 2. Basılı (Ciltli) Tez Kitabı (1 adet)
 3. İçinde Tezin PDF ve DOC uzantılı kopyalarının olduğu CD (2 Adet) (CD içerisindeki PDF ve DOC uzantılı dosya adları, “Tez Veri Girişi Formu”nda yer alan referans numarası olmalıdır.)
 4. YÖK Tez Veri Giriş Formu (2 Adet) (YÖK Ulusal Tez Merkezi sayfasına girilerek öğrenci tarafından doldurulup kaydedilmeli ve çıktı alınarak imzalanmalıdır.)
 5. “FRYL 009 Mezuniyet İşlemleri Formu” ve “FRYL 010 Tez Teslim Formu” (2 adet doldurulup imzalatılarak getirilmelidir.)
 6. Tüm Yabancı Uyruklu öğrenciler için “Türkiye Mezunları Bilgi Formu” (2 adet)

 

​CD Kapağı (c bendi için)

YÖK Ulusal Tez Merkezi (ç bendi için)

Mezuniyet Bilgi Formu Oluşturma ve İndirme İşlemi (e bendi için)

 

Mezunlarımızla bağlarımızı güçlendirmek, iletişimimizin devamlılığını sağlamak ve mezunlarımızın, Üniversitemizin çeşitli imkânlarından faydalanmalarına ilişkin devamlılığı sağlamak amacıyla “Ege Üniversitesi Mezun Kartı” uygulaması yürütülmektedir.

“Ege Üniversitesi Mezun Kartı” ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru detayları için lütfen tıklayınız.

https://mezun.ege.edu.tr/tr-2558/mezunkart_detaylari.html

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ