Çerez Örnek
canlı destek

Lisansüstü Eğitim Süreçleri ve Formları


Tezli Yüksek Lisans

1 - Danışmanlık Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7. maddesinde yer alan,

“(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, öğrencinin kesin kaydını takip eden 15 gün içinde danışman olarak enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanlık görevi danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda tezin konusunu ilgilendiren alanlarda öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri ikinci danışman olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanabilir. İkinci danışman Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir. Tez konusu tespit edilmemiş öğrenci için ikinci danışman önerilemez.

(3) Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olmak koşuluyla danışmanın gerekçeli görüşü, anabilim dalı kurul kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce yazılabilir.

(4) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izleme, dönem projesinin yürütülmesini sağlama, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme ve diğer akademik problemleriyle ilgilenme yükümlülüğü vardır.

(5) Danışmanların nitelikleri, atanmaları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Senato kararı ile belirlenir.

(6) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan aynı alandan bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(7) Danışman; enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.” hükümleri uyarınca;

Danışman önerisi için FRYL 001, ikinci danışman önerisi için FRYL 002 ve danışman değişikliği önerisi için FRYL 003 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRYL 001 DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

FRYL 002 İKİNCİ DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

FRYL 003 DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU

 

2 - Tez Hazırlama/Öneri Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7. maddesinde yer alan,

“(3) Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olmak koşuluyla danışmanın gerekçeli görüşü, anabilim dalı kurul kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce yazılabilir.

(8) Öğrenci tez çalışma konusunu belirlemesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda ilgili etik kurula başvuru yapar. Etik kurul onay sürecini takip etmek tez önerisinde bulunan öğrenci ve danışmanın sorumluluğundadır. Etik onay ve araştırma izni gerektiren durumlarda, gerekli onay veya izinler alındıktan sonra tez çalışmasına başlanır.”

(9) Öğrencinin tez konusu ve isim değişiklik talebi, danışmanın önerisi üzerine, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı aracılığı ile enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. hükümleri uyarınca;

 

Tez hazırlama / önerisi işlemleri için FRYL 004, FRYL 005 ve FRYL 006 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRYL 004 TEZ BAŞLIĞI, KONUSU ÖNERİ FORMU

FRYL 005 TEZ ÖNERİ FORMU

FRYL 006 TEZ BAŞLIĞI, KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU

 

3 - Tez Yazım Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesinde yer alan,

“(1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından enstitü için belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar…” hükmü uyarınca;

Tezler, Ege Üniversitesi Senatosunun 11.12.2018 tarihli ve 19/2 sayılı kararıyla belirlenen “Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu”na uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Tez Yazım Kılavuzu

 

Tezin Biçimsel Düzeni,

 1. Dış Kapak (sayfa numarasız olmalıdır)
 2. İç Kapak (sayfa numarasız olmalıdır)
 3. Etik Kurallara Uygunluk Beyanı (sayfa numarasız, imzasız olmalıdır.)
 4. “FRYL 009 Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu”nun ikinci ve üçüncü sayfaları (savunma sınavı sonrasında hazırlanacak bu sayfalar sayfa numarasız, imzasız olmalıdır. Yalnızca basılı tezde yer almalı, CD’ye eklenmemelidir)
 5. Önsöz (bu bölümden itibaren sayfa numaralandırmada sayı biçimi olarak roma rakamı kullanılmalıdır)
 6. Özet
 7. Abstract
 8. İçindekiler
 9. Tablolar Listesi
 10. Şekiller Listesi
 11. Kısaltmalar
 12. Giriş (bu bölümden itibaren sayfa numaralandırmada sayı biçimi olarak normal rakamlar kullanılmalıdır)
 13. Sonuç ve Öneriler
 14. Kaynaklar Dizini
 15. Ekler
 16. Teşekkür
 17. Özgeçmiş

şeklinde olmalıdır. Kişisel verilerin korunması bakımından, dijital veya basılı tezlerde kişisel veriler (Islak imza, Fotoğraf, Kimlik numarası, E-mail adresi, Telefon, Doğum yeri, Doğum Tarihi, İş ve Ev adresi vb.) bulunmamalıdır.

 

4- Tez Savunma Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesinde yer alan,

“(1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından enstitü için belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı yüz yüze yapılır. Tez savunma sınavı enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az dört hafta önce enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin benzerlik raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Benzerlik raporunda, özgeçmiş, ekler, kaynakça ve alıntılar hariç en fazla %15 veya özgeçmiş, ekler, kaynakça ve alıntılar dahil en fazla %20 benzerlik oranına izin verilir. Jüri değerlendirmesi sonucunda bir intihalin tespiti halinde jüri söz konusu intihalin gerekçesi ile birlikte hazırladığı raporu karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderir. Tezin bilimsel yeterliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan tez danışmanı birinci derecede sorumludur.

(5) Tez savunma sınavı tarihine kadar tezle ilgili kişisel raporlarını hazırlayan jüri üyeleri enstitüden gelen “Benzerlik Özet Raporunu” ve gerek duyarlarsa savunmanın hemen öncesi danışman tarafından paylaşıma hazır tutulan “Benzerlik Kapsamlı Raporunu” inceler. Jüri üyeleri en az oy çokluğu ile tezde intihal olduğu kararına varırsa savunmayı başlatmaz, durumu gerekçeli olarak tutanağa bağlar ve tez ile ilgili nihai kararın verilebilmesi için ilgili belgeler enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tezde intihal tespit edilmemişse ve jüri üyeleri en az çoğunluk kararıyla tezin savunulabilir olduğuna karar vermişse öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenmiş koşullarda gerçekleştirilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanakla tespit eder. Jüri tutanağı ve jüri üyelerinin tezle ilgili kişisel raporları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen iki iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Düzeltme verilen tezlerin tesliminde intihal raporunun tekrar alınması gerekir.

 (9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.” hükümleri

 

ve 9. maddesinde yer alan,

(4) Üniversite enstitüleri bünyesinde tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için enstitüye tezin ilk teslimiyle birlikte tez konusuyla ilgili Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM ve/veya TR Dizin'de taranan ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde öğrencinin ilk yazar olduğu bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayınlanmış öğrencinin ilk yazar olduğu bildirisinin olması zorunludur. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla protokoller temelinde yürütülen yüksek lisans programlarındaki öğrenciler aksi belirtilmediği sürece bu madde dışında değerlendirilecektir. Belirtilen asgari şartların sağlanmasının yanı sıra konuyla ilişkili ek koşullar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenir. Bu şartı sağlamayan öğrenci tez savunma sınavına alınmaz ve geçen zaman tez süresinden sayılır.” hükmü uyarınca;

Tez teslimi ve savunma sınavı işlemleri için FRYL 007FRYL 008 ve FRYL 009 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRYL 007 TEZ TESLİM VE SAVUNMA JÜRİSİ OLUŞTURMA FORMU

FRYL 008 TEZ JÜRİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

FRYL 009 TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI FORMU

 

Eğitimine 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren (05/07/2021 tarihinden sonra) başlayan tüm lisansüstü öğrencilerimize, mezun olabilmeleri için yayın şartı getirilmiştir. 05/07/2021 tarihinden önce kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla protokoller temelinde yürütülen yüksek lisans programlarındaki öğrencilerimiz için bu şart uygulanmayacaktır.

 

Ayrıca 7417 Sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında eğitimlerine ders aşamasında yeniden başlayan öğrencilerimiz yayın şartına tabi, eğitimlerine tez aşamasında yeniden başlayanlar ise yayın şartından muaftır.

 

Yayın şartına tabi öğrencilerimiz tarafından ilgili yayına ilişkin olarak sunulması istenilen kanıtlayıcı belgeler:

-Yayınlanmış ilk yazar olunan makale için: Derginin kapağı, içindekiler bölümü ve üzerinde DOI numarasının yer aldığı makalenin ilk sayfasının örneği ile derginin Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM ve/veya TR Dizin'de tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü sunulmalıdır.

 

-Yayına kabul edilmiş ilk yazar olunan makale için: Makalenin dergide yayınlanmak üzere kabul edildiğine dair Editör tarafından imzalanan kabul yazısı ve DOI numarası ile derginin Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM ve/veya TR Dizin'de tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü sunulmalıdır.

 

-İlk yazar olunan bildiri (tebliğ) için: Bildiriler kitabının kapağı, künye sayfası ve içindekiler bölümü ile bildirinin, bildiriler kitabında tam metin veya bildiri özeti olarak yayımlanmış halinin ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.

 

5- Savunma Sonrası Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4. maddesinde yer alan,

“(1) …Bu program toplamda 60 AKTS ve 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Kredisi olmayan seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. hükmü,

 

6. maddesinde yer alan,

“(1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıldır ve program en çok 6 yarıyılda tamamlanır.

(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az 2 yarıyıl tez çalışması yürütmek koşuluyla 3 yarıyılda tamamlayabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programının azami süresi 6 yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.” hükümleri,

 

ve 9. maddesinde yer alan,

(1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından her bir lisansüstü enstitü için ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir kopyası ile elektronik kayıtlı (USB bellek, CD, DVD) iki kopyasını tez danışmanının kabul yazısı ile birlikte tez savunma sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci onaylanan tezinin ciltli veya elektronik birer kopyasını, jüri üyelerine teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Enstitü yönetim kurulu danışman önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı kararıyla talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.” hükümleri uyarınca;

Mezuniyet işlemleri için FRYL 010FRYL 011 ve FRYL 012 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRYL 010 TEZ SAVUNMA SINAVINDA BAŞARILI OLUP EVRAK TESLİMİ İÇİN EK SÜRE TALEP FORMU

FRYL 011 MEZUNİYET İŞLEMLERİ FORMU

FRYL 012 JÜRİ ÜYELERİNE TEZ TESLİM FORMU

 

Öğrencilerimiz, Enstitümüze bağlı Anabilim Dalları tarafından yürütülen tezli yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için; toplamda 21 - 30 Yerel Kredi arasında, en az 7 adet ders (Seminer ve Bilimsel Araştırma Etik Zorunlu dersi dâhil)  ve 120 AKTS krediyi tamamlamak zorundadır.

 

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıldır ve program en çok 6 yarıyılda tamamlanır.

 

Tez savunma sınavına girerek başarılı olan öğrencilerin Enstitüye teslim etmesi gereken belgeler şunlardır:

 1. Öğrenci Kimlik Kartı
 2. Basılı (Ciltli) Tez Kitabı (1 adet)
 3. İçinde Tezin PDF ve DOC uzantılı kopyalarının olduğu (USB bellek, CD, DVD) (1 Adet) (CD içerisindeki PDF ve DOC uzantılı dosya adları, “Tez Veri Girişi Formu”nda yer alan referans numarası olmalıdır.)
 4. YÖK Tez Veri Giriş Formu (1 Adet) (YÖK Ulusal Tez Merkezi sayfasına girilerek öğrenci tarafından doldurulup kaydedilmeli ve çıktı alınarak imzalanmalıdır.)
 5. “FRYL 011 MEZUNİYET İŞLEMLERİ FORMU” ve “FRYL 012 JÜRİ ÜYELERİNE TEZ TESLİM FORMU” (2 adet doldurulup imzalatılarak getirilmelidir.)
 6. Tüm Yabancı Uyruklu öğrenciler için “Türkiye Mezunları Bilgi Formu” (2 adet)

 

CD Kapağı (c bendi için)

YÖK Ulusal Tez Merkezi (ç bendi için)

Mezuniyet Bilgi Formu Oluşturma ve İndirme İşlemi (e bendi için)

 

Mezunlarımızla bağlarımızı güçlendirmek, iletişimimizin devamlılığını sağlamak ve mezunlarımızın, Üniversitemizin çeşitli imkânlarından faydalanmalarına ilişkin devamlılığı sağlamak amacıyla “Ege Üniversitesi Mezun Kartı” uygulaması yürütülmektedir.

“Ege Üniversitesi Mezun Kartı” ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru detayları için lütfen tıklayınız.

https://mezun.ege.edu.tr/tr-2558/mezunkart_detaylari.html

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ