Çerez Örnek
canlı destek

Lisansüstü Eğitim Süreçleri ve Formları


Doktora

Doktora

1 - Danışmanlık Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 18. maddesinde yer alan,

“(1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, öğrencinin kesin kaydını takip eden 15 gün içinde danışman olarak enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Birinci yarıyılın ilk ayı içerisinde danışman atanması zorunludur. Danışmanlık görevi danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Danışman, öğrencisi ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini üçüncü yarıyılın başında ilgili enstitüye teklif eder. Bu teklif, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. İlgili tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra tez izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, Üniversite içinden veya dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci danışman, tez izleme komitesinin tez konusunu onaylamasından önce belirlenemez.

(5) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izleme, dönem projesinin yürütülmesini sağlama, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme ve akademik problemleriyle ilgilenme yükümlülüğü vardır.

(7) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(8) Danışman; enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak, danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.” hükümleri uyarınca;

 

Danışman önerisi için FRDR 001, ikinci danışman önerisi için FRDR 002 ve danışman değişikliği talebi için FRDR 003 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRDR 001 DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

FRDR 002 İKİNCİ DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

FRDR 003 DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU

 

2- Yeterlik Sınavı Öncesi Tez Başlığı ve Konusu Öneri Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 18. maddesinde yer alan,

“(3) Danışman, öğrencisi ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini üçüncü yarıyılın başında ilgili enstitüye teklif eder. Bu teklif, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. İlgili tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra tez izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur.” hükmü uyarınca;

 

Yeterlik sınavı öncesi tez başlığı ve konusu önerisi için FRDR 004 numaralı form kullanılmalıdır.

 

FRDR 004 TEZ BAŞLIĞI, KONUSU ÖNERİ FORMU (YETERLİK SINAVI ÖNCESİ)

 

3 - Yeterlik Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesinde yer alan,

“(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde birinci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, danışmanın yazısı ile başlayan süreçte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlilik sınavı yüz yüze yapılır. Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı bilimsel değerlendirmede başarılı olan öğrenci sözlü sınava girmeye hak kazanır. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir.

(5) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ekinde sınav jürisi tutanağı olan doktora yeterlik komite tutanağı ile enstitüye bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 ders ve 21 kredi, 60 AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamış bir öğrenci anabilim/anasanat dalında varsa aynı isimli tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş; öğrencinin talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir. hükümleri uyarınca;

 

Yeterlilik işlemleri için FRDR 005 ve FRDR 006 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRDR 005 YETERLİK SINAV JÜRİSİ BELİRLEME FORMU

FRDR 006 YETERLİK SINAVI TUTANAĞI FORMU

 

4 - Tez Süreçleri

a) Tez İzleme Komitesi Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20. maddesinde yer alan,

“(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın yazılı önerisi ile başlayan süreçte ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmanından başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman, komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Çok disiplinli anabilim/anasanat dallarında gerekli durumlarda, danışmanın yazılı önerisi ile başlayan süreçte anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her iki üye anabilim/anasanat dalı dışından seçilebilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın yazılı önerisi ile başlayan süreçte enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. hükümleri uyarınca;

 

Tez izleme komitesi işlemleri için FRDR 007 ve FRDR 008 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRDR 007 TEZ İZLEME KOMİTESİ OLUŞTURMA ÖNERİ FORMU

FRDR 008 TEZ İZLEME KOMİTESİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİ FORMU

 

b) Tez Hazırlama/Öneri Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 21. maddesinde yer alan,

“(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrencinin tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine iletmiş olması gerekir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde tez izleme komitesi toplantı tutanağı ile birlikte enstitüye iletilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komite toplantısı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, danışman tarafından belirlenen tez izleme komitesi toplantı tarihini öğrenciye ve enstitüye bildirir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplantı tutanağı ve ekleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez izleme komitesi toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan danışman tarafından belirlenen ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca onaylanan gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, yeni tez önerisini birinci fıkrada belirtildiği şekilde savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunma tarihini izleyen iki iş günü içinde, danışmanın tez konusu değişikliğine ilişkin gerekçeli yazısı da eklenerek enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez konusu değişikliği önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanarak kesinleşir.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. Hükümleri ve,

 

22. maddesinde yer alan,

 

“(1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az 3 başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.” hükmü uyarınca;

 

Tez hazırlama / önerisi işlemleri için FRDR 009, FRDR 010, FRDR 011 ve FRDR 012 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRDR 009 TEZ BAŞLIĞI, KONUSU ÖNERİ FORMU (YETERLİK SINAVI SONRASI)

FRDR 010 TEZ ÖNERİ FORMU

FRDR 011 TEZ İZLEME TOPLANTISI TAKİP FORMU

FRDR 012 TEZ BAŞLIĞI, KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİ FORMU

 

c) Tez Yazım Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22. maddesinde yer alan,

“(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar…” hükmü uyarınca;

Tezler, Ege Üniversitesi Senatosunun 11.12.2018 tarihli ve 19/2 sayılı kararıyla belirlenen “Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu”na uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Tez Yazım Kılavuzu

 

Tezin Biçimsel Düzeni,

a)                   Dış Kapak (sayfa numarasız olmalıdır)

b)                  İç Kapak (sayfa numarasız olmalıdır)

c)                  Etik Kurallara Uygunluk Beyanı (sayfa numarasız, imzasız olmalıdır.)

d)                  “FRDR 015 Tez Savunma Tutanağı Formu”nun ikinci, üçüncü ve dördüncü sayfaları (savunma sınavı sonrasında hazırlanacak bu sayfalar sayfa numarasız, imzasız olmalıdır. Yalnızca basılı tezde yer almalı, CD’ye eklenmemelidir)

e)                  Önsöz (bu bölümden itibaren sayfa numaralandırmada sayı biçimi olarak roma rakamı kullanılmalıdır)

f)                   Özet

g)                  Abstract

h)                  İçindekiler

i)                   Tablolar Listesi

j)                   Şekiller Listesi

k)                  Kısaltmalar

l)                   Giriş (bu bölümden itibaren sayfa numaralandırmada sayı biçimi olarak normal rakamlar kullanılmalıdır)

m)                Sonuç ve Öneriler

n)                  Kaynaklar Dizini

o)                  Ekler

p)                  Teşekkür

q)                  Özgeçmiş

şeklinde olmalıdır. Kişisel verilerin korunması bakımından, dijital veya basılı tezlerde kişisel veriler (Islak imza, Fotoğraf, Kimlik numarası, E-mail adresi, Telefon, Doğum yeri, Doğum Tarihi, İş ve Ev adresi vb.) bulunmamalıdır.

 

ç) Tez Savunma Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 22. maddesinde yer alan,

“(1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az 3 başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar. Öğrenci, öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Doktora tez savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az dört hafta önce enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin benzerlik raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Benzerlik raporunda, özgeçmiş, ekler, kaynakça ve alıntılar hariç en fazla %15 veya özgeçmiş, ekler, kaynakça ve alıntılar dahil en fazla %20 benzerlik oranına izin verilir. Jüri değerlendirmesi sonucunda bir intihalin tespiti halinde jüri söz konusu intihalin gerekçesi ile birlikte hazırladığı raporu karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderir. Tezin bilimsel yeterliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan tez danışmanı birinci derecede sorumludur.

(4) Tez savunma sınavı tarihine kadar tezle ilgili kişisel raporlarını hazırlayan jüri üyeleri enstitüden gelen “Benzerlik Özet Raporunu” ve gerek duyarlarsa savunmanın hemen öncesi danışman tarafından paylaşıma hazır tutulan “Benzerlik Kapsamlı Raporunu” inceler. Jüri üyeleri en az oy çokluğu ile tezde intihal olduğu kararına varırsa savunmayı başlatmaz, durumu gerekçeli olarak tutanağa bağlar ve tez ile ilgili nihai kararın verilebilmesi için ilgili belgeler enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tezde intihal tespit edilmemişse ve jüri üyeleri en az çoğunluk kararıyla tezin savunulabilir olduğuna karar vermişse öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Doktora tez savunma sınavı jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, 5 öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri 6 öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı, enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

(7) Jüri üyeleri, savunma sınav tarihinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 60, en fazla 120 dakikadır. Tez savunma sınavı yüz yüze yapılır. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanakla tespit eder. Jüri tutanağı ve jüri üyelerinin tez ile ilgili kişisel raporları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye iletir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olmak koşuluyla danışmanın gerekçeli görüşü, anabilim dalı kurul kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce yazılabilir.

(10) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 14 üncü maddenin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.” hükümleri

 

ve 23. maddesinde yer alan,

“(7) Doktora programlarından mezun olabilmek için öğrencilerin, enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora tez çalışma konusuyla ilgili danışmanı ile veya danışmanın onayı ile Üniversite adresli olarak AHCI, SCI-Exp, ESCI veya ÜAK tarafından kabul edilen alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış/yayımlanmak üzere kabul edilmiş öğrencinin ilk yazar olduğu en az bir tam makale ya da Web of Science veya Scopus veri tabanları tarafından indekslenen veya ÜAK’ın doçentlik kriterleri kapsamında olan uluslararası kongre, konferans ve sempozyum kitabında öğrencinin ilk yazar olduğu yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş tam metin bildiriye ilişkin bir belgeyi veya teziyle ilişkili ulusal/uluslararası patent/faydalı model tescili için başvuru belgesini enstitüye ibraz etmeleri gerekir. Belirtilen asgari şartların sağlanmasının yanı sıra konuyla ilişkili ek koşullar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenir. Bu şartı sağlamayan öğrenci tez savunma sınavına alınmaz.” hükmü uyarınca;

 

Tez savunma sürecinde FRDR 013, FRDR 014 ve FRDR 015 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRDR 013 TEZ TESLİM VE SAVUNMA JÜRİSİ OLUŞTURMA FORMU

FRDR 014 TEZ JÜRİ ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

FRDR 015 TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI FORMU

 

Eğitimine 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren (05/07/2021 tarihinden sonra) başlayan tüm lisansüstü öğrencilerimize, mezun olabilmeleri için yayın şartı getirilmiştir. 05/07/2021 tarihinden önce kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla protokoller temelinde yürütülen yüksek lisans programlarındaki öğrencilerimiz için bu şart uygulanmayacaktır.

 

Ayrıca 7417 Sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında eğitimlerine ders aşamasında yeniden başlayan öğrencilerimiz yayın şartına tabi, eğitimlerine tez aşamasında yeniden başlayanlar ise yayın şartından muaftır.

 

Yayın şartına tabi öğrencilerimiz tarafından ilgili yayına ilişkin olarak sunulması istenilen kanıtlayıcı belgeler:

 

-Yayınlanmış makale için: Derginin kapağı, içindekiler bölümü ve üzerinde DOI numarasının yer aldığı makalenin ilk sayfasının örneği ile derginin Üniversite adresli olarak AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp, ESCI veya alan indekslerince tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü sunulmalıdır.

 

-Yayına kabul edilmiş makale için: Makalenin dergide yayınlanmak üzere kabul edildiğine dair Editör tarafından imzalanan kabul yazısı ve DOI numarası ile derginin Üniversite adresli olarak AHCI, SSCI, SCI, SCI-Exp (doktora tezinden üretilmiş ise, en az editör değerlendirmesinden geçerek hakem değerlendirmesine kabul edilmiş), ESCI veya alan indekslerince tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü sunulmalıdır.

 

-Yayınlanmış bildiri (tebliğ) için: Web of Science veya Scopus veri tabanları tarafından indekslenen uluslararası kongre, konferans ve sempozyum bildiriler kitabının ilgili indekslerce tarandığını gösteren belge veya internet sayfası görüntüsü, kitabın kapağı, künye sayfası ve içindekiler bölümü ile bildirinin, bildiriler kitabında tam metin olarak yayımlanmış halinin ilk sayfasının örneği sunulmalıdır.

 

-Yayına kabul edilmiş bildiri (tebliğ) için: Bildirinin, Web of Science veya Scopus veri tabanları tarafından indekslenen uluslararası kongre, konferans ve sempozyum bildiriler kitabında yayınlanmak üzere kabul edildiğine dair Yürütme Kurulu veya editörler tarafından imzalanan kabul yazısı sunulmalıdır.

 

-Patent için: TÜRKPATENT veya uluslararası yetkili mercilerce düzenlenmiş patent tescil belgesi örneği sunulmalıdır.

 

 

5 - Savunma Sonrası Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15. maddesinde yer alan,

“(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.” hükmü,

17. maddesinde yer alan,

“(1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Bu sürenin, en az 3 yarıyılının tez çalışması için kullanılmış olması gerekir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.” hükümleri,

ve 23. maddesinde yer alan,

(1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun olduğunu belirten yazılı görüşünü ve tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından her bir lisansüstü enstitü için ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş bir kopyası ile elektronik kayıtlı (USB bellek, CD, DVD) iki kopyasını tez danışmanının kabul yazısı ile birlikte tez savunma sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Öğrenci onaylanan tezinin ciltli ya da elektronik birer kopyasını, jüri üyelerine teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Enstitü yönetim kurulu danışman önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı kararıyla talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Tez sınavında başarılı olmak ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Öğrenci, onaylanan tezinin ciltli kopyalarını, jüri üyelerine teslim eder. Teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne verir.

(4) Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye iletildiği tarihtir. hükümleri uyarınca;

 

Mezuniyet işlemleri için FRDR 016, FRDR 017 ve FRDR 018 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRDR 016 TEZ SAVUNMA SINAVINDA BAŞARILI OLUP EVRAK TESLİMİ İÇİN EK SÜRE TALEP FORMU

FRDR 017 MEZUNİYET İŞLEMLERİ FORMU

FRDR 018 JÜRİ ÜYELERİNE TEZ TESLİM FORMU

 

Öğrencilerimiz, Enstitümüze bağlı Anabilim Dalları tarafından yürütülen doktora programlarından mezun olabilmek için;

 

  • Lisans Dereceli Doktora Programlarında, toplamda 42 - 60 Yerel Kredi arasında, en az 14 ders (Seminer ve Bilimsel Araştırma Etik Zorunlu dersi dâhil) ve 300 AKTS krediyi tamamlamak zorundadır.
  • Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programlarında ise, toplamda 21 Yerel Krediden az olmayan, en az 7 ders (Seminer ve Bilimsel Araştırma Etik Zorunlu dersi dâhil) ve 240 AKTS krediyi tamamlamak zorundadır.

 

Doktora programını tamamlama süresi; derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın,

  • Lisans Dereceli Doktora Programlarında, 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.
  • Yüksek Lisans Dereceli Doktora Programlarında ise, 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıldır.

 

 

Tez savunma sınavına girerek başarılı olan öğrencilerin Enstitüye teslim etmesi gereken belgeler şunlardır:

a.        Öğrenci Kimlik Kartı

b.       Basılı (Ciltli) Tez Kitabı (1 adet)

c.        İçinde Tezin PDF ve DOC uzantılı kopyalarının olduğu (USB bellek, CD, DVD) (1 Adet) (CD içerisindeki PDF ve DOC uzantılı dosya adları, “Tez Veri Girişi Formu”nda yer alan referans numarası olmalıdır.)

d.       YÖK Tez Veri Giriş Formu (1 Adet) (YÖK Ulusal Tez Merkezi sayfasına girilerek öğrenci tarafından doldurulup kaydedilmeli ve çıktı alınarak imzalanmalıdır.)

d.       “FRDR 017 MEZUNİYET İŞLEMLERİ FORMU” ve “FRDR 018 JÜRİ ÜYELERİNE TEZ TESLİM FORMU” (2 adet doldurulup imzalatılarak getirilmelidir.)

e.        Tüm Yabancı Uyruklu öğrenciler için “Türkiye Mezunları Bilgi Formu” (2 adet)

 

​CD Kapağı (c bendi için)

YÖK Ulusal Tez Merkezi (ç bendi için)

Mezuniyet Bilgi Formu Oluşturma ve İndirme İşlemi (e bendi için)

 

Mezunlarımızla bağlarımızı güçlendirmek, iletişimimizin devamlılığını sağlamak ve mezunlarımızın, Üniversitemizin çeşitli imkânlarından faydalanmalarına ilişkin devamlılığı sağlamak amacıyla “Ege Üniversitesi Mezun Kartı” uygulaması yürütülmektedir.

“Ege Üniversitesi Mezun Kartı” ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru detayları için lütfen tıklayınız.

https://mezun.ege.edu.tr/tr-2558/mezunkart_detaylari.html


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ