Çerez Örnek
canlı destek

Lisansüstü Eğitim Süreçleri ve Formları


Tezsiz Yüksek Lisans

 

1 - Proje Danışmanlık Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 13. maddesinde yer alan,

(1) Tezsiz yüksek lisans programlarında; anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili eğitim programını kapsayan anabilim/anasanat dalı veya bilim dalında doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini ilk yarıyılın başında danışman olarak enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izleme, dönem projesinin yürütülmesini sağlama, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme ve akademik problemleriyle ilgilenme yükümlülüğü vardır.

(3) Danışmanların nitelikleri, atanmaları, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Senato kararı ile belirlenir.

(4) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir. hükümleri uyarınca;

Danışman önerisi için FRTYL 001 ve danışman değişikliği önerisi için FRTYL 002 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRTYL 001 PROJE DANIŞMAN ÖNERİ FORMU

FRTYL 002 PROJE DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

 

2 - Proje Savunma Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14. maddesinde yer alan,

(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci dönem projesini hazırlayarak en erken ikinci yarıyıl sonunda danışmanına teslim eder. Projenin bilimsel yeterliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan danışman birinci derecede sorumludur.

(3) Öğrenci tarafından hazırlanan dönem projesi, danışman dışında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanan üç öğretim üyesinden en az ikisinin olumlu görüşü ile başarılı kabul edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. hükümleri uyarınca;

 

Proje savunma işlemleri için FRTYL 003, FRTYL 004 ve FRTYL 005 numaralı formlar kullanılmalıdır.

 

FRTYL 003 PROJE SAVUNMA JÜRİSİ OLUŞTURMA FORMU

FRTYL 004 PROJE SAVUNMA FORMU

FRTYL 005 PROJE JÜRİ DEĞERLENDİRME FORMU

 

3- Mezuniyet İşlemleri Süreci

Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10. maddesinde yer alan,

“(1) … Bu program toplamda 30 krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi dersi olacak şekilde en az 60 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır..” hükmü,

12. maddesinde yer alan,

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.” hükmü,

ve 14. maddesinde yer alan,

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.” hükmü uyarınca;

Mezuniyet İşlemleri için FRTYL 006 numaralı form kullanılmalıdır.

 

FRTYL 006 PROJE TESLİM YAZISI

 

Öğrencilerimiz, Enstitümüze bağlı Anabilim Dalları tarafından yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için; toplamda 30 Yerel Krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi dersi (10 AKTS) olacak şekilde en az 60 AKTS krediyi tamamlamak zorundadır.

 

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır.

 

Mezunlarımızla bağlarımızı güçlendirmek, iletişimimizin devamlılığını sağlamak ve mezunlarımızın, Üniversitemizin çeşitli imkânlarından faydalanmalarına ilişkin devamlılığı sağlamak amacıyla “Ege Üniversitesi Mezun Kartı” uygulaması yürütülmektedir.

“Ege Üniversitesi Mezun Kartı” ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru detayları için lütfen tıklayınız.


 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ