Çerez Örnek

Öğrenci Kongresi


 

 3. Uluslararası

Ege Sosyal Bilimler

Lisansüstü Öğrenci Kongresi

 

 

Kabul Edilen Bildiriler Listesi

 

 

3. Uluslararası Ege Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında lisansüstü düzeyde bilim insanı ve uzman yetiştirmek, aynı zamanda nitelikli bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. 40 yıllık köklü geçmişiyle Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022 yılı itibariyle sosyal bilimler alanında ilk uluslararası lisansüstü öğrenci kongresini organize etmiştir. İlk kongremize, sosyal bilimlerin farklı alanlarından çok sayıda lisansüstü öğrenci katılım sağlamış, sunulan bildiriler özet ve tam metin bildiri kitapları olarak basılmıştır. 2023 yılında ikincisi düzenlenen kongremizde yine çok sayıda sosyal bilimler lisansüstü öğrencisinin katılımı ile bildiriler sunulmuş, özet bildiri kitabı yayınlanmıştır. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadığımız kongremizin amacı, sosyal bilimler alanında çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilerin uluslararası akademik bir organizasyon kapsamında çalışmalarını sunmalarını ve alanlarındaki akademisyenler ile bir araya gelmelerini sağlamaktır. Kongremiz bu yıl da hibrit (yüz yüze + çevrimiçi) olarak planlanmıştır. Yüz yüze oturumlar Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Bu yıl ilk kez kongremiz kapsamında en iyi 3 bildiriye ödül verilecektir. Aşağıda kongremize katılım, yayın olanakları ve ödüller hakkında temel hususlar yer almaktadır.

 • Kongremize katılım ücretsizdir.
 • Kongre dilleri Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.
 • Kongremize gönderilen tüm bildiri özetleri hakem değerlendirmesinden geçecektir. İçerik, bilimsellik ve yazım kuralları açılarından hakemler tarafından uygun görülen bildiri sahipleri kongremizde sunum yapmaya hak kazanacaklardır. Sunulan bildirilerin tümünü içeren ISBN numaralı özet bildiri kitabı ve tam metin bildiri kitabı yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi zorunlu değildir.
 • Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan özetler egesosbilenkongre@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.
 • Türkçe ve Almanca dillerinde hazırlanan özetlerin İngilizce abstract’larının da İngilizce başlıklarıyla birlikte mutlaka başvuruda iletilmesi gerekmektedir.
 • Özet son gönderim tarihine kadar tam metinlerini de kongre e-posta adresine ileten katılımcılar, özet bildiri metinleri hakem değerlendirmeleri sonucu sunulmaya değer bulunması halinde ödül değerlendirmesine alınacaktır.
 • Ödül değerlendirmesini Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu yapacaktır.
 • Bildirinin ödülü alabilmesi için kongrede sunum yapmış olması şartı bulunmaktadır. (Özet son gönderim tarihine kadar tam metin ile başvuru yapılmış, hakem değerlendirmesinden geçerek sunum yapmaya hak kazanmış ve kongre programında yer verilmiş bir bildiri, tam metin değerlendirmesinde yönetim kurulu tarafından uygun görülse dahi, bildiri sahibi tarafından sunulmadığı takdirde ödül almaya hak kazanamayacaktır.)
 • Ödül takdimi, ödülü kazanan bildirinin sunumunun ardından oturum sonunda açıklanacak ve ödül sahibine takdim edilecektir.
 • Kongremizde katılımcılar tek yazarlı veya ortak yazar olarak en fazla 1 bildiri ile katılım gerçekleştirebilirler.
 • Katılımcıların bir lisansüstü programa kayıtlı öğrenci statüsünde olmaları gerekmektedir. Özetler gönderilirken katılımcının öğrenci olduğunu gösteren bir belge de mutlaka e-posta’nın ekinde yer almalıdır.
 • Öğrencilerin tez danışmanları veya diğer öğretim üyeleri ile ortak çalışma hazırlamaları durumunda, ilk yazarın lisansüstü öğrenci olması gerekmektedir.
 • Özet gönderilirken yüzyüze ve çevrimiçi sunum seçeneklerinden hangisinin tercih edildiği mutlaka belirtilmelidir. Çevrimiçi sunum seçeneğinin çok fazla olması halinde, şehir dışından katılım gösterecek bildiri sahiplerine öncelik verilecektir.
 • Kongrede sunum yapan tüm bildiri sahiplerine katılım sertifikası hazırlanarak çevrimiçi katılımcılara e-posta yoluyla, yüzyüze katılımcılara basılı olarak iletilecektir.
 • Bildiriler Sosyal Bilimler alanındaki anabilim dallarından birinde hazırlanmış olabilir. Kongremiz disiplinler arası çalışmalara da açıktır.

 

Kongre Takvimi

Son Özet Gönderim Tarihi: 22 Nisan 2024

(Ödül değerlendirmesine katılmak isteyen bildiri sahiplerinin tam metinlerini göndermeleri için son tarihtir.)

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 15 Mayıs 2024

Kongre Programının Yayınlanması: 24 Mayıs 2024

Kongre Tarihleri: 5 – 7 Haziran 2024

Son Tam Metin Gönderim Tarihi: 20 Haziran 2024

Özet Bildiri Kitabının Yayınlanması: 8 Temmuz 2024

Tam Metin Bildiri Kitabının Yayınlanması: 1 Eylül 2024

 

 

YAZIM KURALLARI

Özetinizin özet bildiri kitabında yayınlanması için kongrede sözlü sunumunun gerçekleştirilmiş olması gereklidir. Tam metinler 10 sayfayı geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakteri, 12 punto, 1.5 satır aralığı ve metin iki yana yaslı olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kaynak gösterimi APA 7 formatına uygun olmalıdır.

 

ÖZET ŞABLONU

 

Bildiri Başlığı

 

İsim SOYİSİM, Üniversite, Lisansüstü Program, Ülke, E-posta

 

(İkinci yazar varsa)

İsim SOYİSİM, Üniversite, Lisansüstü Program (veya çalıştığı bölüm), Ülke, E-posta

 

 

Özet

 

Bildiri özet metni Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Özet metni en az 150 en fazla 300 kelime olmalıdır. Sayfa boyutu A4 olmalı ve kenar boşlukları 2.5 cm olmalıdır. Dosya biçimi DOCX veya DOC olmalıdır.

 

Anahtar Sözcükler: En az 3 en fazla 5 anahtar kelime

 

 

ABSTRACT TEMPLATE

TITLE

 

Name SURNAME, University, Graduate Program, Country, E-mail

 

(For co-authors)

Name SURNAME, University, Graduate Program (or department), Country, E-mail

 

Abstract

 

Abstract text should be written in Times New Roman, 12 Punto and 1.5 line spacing. Abstract text should have minimum 150 and maximum 300 words. Paragraphs should be aligned as justified. Page size should be A4 and the margins should be 2.5 cm. DOCX and DOC files are accepted for the submission.

 

Keywords: At least 3 at most 5 keywords

 

3rd International Congress of Ege Social Sciences Graduate Students

Ege University Graduate School of Social Sciences was established in 1982 in order to train postgraduate scientists and experts in the fields of social and humanity sciences, as well as to carry out qualified scientific studies. Ege University Graduate School of Social Sciences has arranged 1st International Congress of Ege Social Sciences Graduate Students in 2022. It has been a successful and remarkable congress, with its high number of submissions and presentations from diversified fields of social sciences. The second congress has been organized in 2023 with a high volume of papers presented. This year we are organizing the third of this congress.  The aim of our congress is to enable graduate students working in the field of social sciences to present their studies within the scope of an international academic organization and to meet with academics in their fields. Our congress will be held hybrid (face to face and online). Face to face sessions will be held at Ege University Institute of Turkish World Studies Conference Hall. We are happy to announce that this year best paper awards will be given to the best three papers.

 • Participation to our congress is free of charge.
 • Congress languages ​​are Turkish, English and German.
 • All abstracts sent to our congress will be subject to peer review. Papers which are deemed appropriate by the referees in terms of content, scientific and spelling rules will be entitled to present at our congress. An abstract book and a full paper book with ISBN number containing all the presented papers will be published. Full paper submission is not compulsory.
 • Abstracts should be sent to egesosbilenkongre@gmail.com
 • Authors who want to apply for best paper awards, should send their full papers until 22nd April, 2024.
 • Ege University Graduate School of Social Sciences Board of Directors is responsible to select best papers.
 • Awards will be given after the presentation of the relevant paper. (At the end of the session).
 • Participants can participate in the congress with a maximum of 1 paper as a single author or co-author.
 • Participants should be graduate students. Submissions should include a student certificate as an attachment.
 • If graduate students write a paper with their thesis supervisors or other academic staff, student’s name should be the first name in the text.
 • Presentation option as face-to-face or online, should be written in submission e-mail.
 • A certificate of participation will be sent via e-mail to all the presenters of the congress.
 • Papers may have been prepared in any of the Social Sciences fields. Our congress is also open to interdisciplinary studies.

 

 

 

 

 

Important Dates

Abstract Submission Deadline: 22nd April, 2024

Announcement of Accepted Abstracts: 15th May, 2024

Announcement of Congress Program: 24th May, 2024

Congress Dates: 05th – 07th June, 2024

Full Paper Submission Deadline: 20th June, 2024

Publication of Abstract Proceedings: 8th July, 2024

Publication of Full Paper Proceedings: 1st September, 2024

 

Writing Rules

For your abstract to be published in the abstract proceedings book, an oral presentation must be made at the congress. Full texts should be prepared not to exceed 10 pages, in Times New Roman font, 12 point font, 1.5 line spacing, and the text should be justified. Source citation must comply with APA 7 format.

 

ABSTRACT TEMPLATE

 

TITLE

 

Name SURNAME, University, Graduate Program, Country, E-mail

 

(For co-authors)

Name SURNAME, University, Graduate Program (or department), Country, E-mail

 

Abstract

 

Abstract text should be written in Times New Roman, 12 Punto and 1.5 line spacing. Abstract text should have minimum 150 and maximum 300 words. Paragraphs should be aligned as justified. Page size should be A4 and the margins should be 2.5 cm. DOCX and DOC files are accepted for the submission.

 

Keywords: At least 3 at most 5 keywords

 

 

 

 

 

KURULLAR / COMMITTIES

Onur Kurulu / Honorary Board

Prof. Dr. Necdet BUDAK – Ege Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet ERSAN – Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa MUTLUER – Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

Düzenleme Kurulu / Organization Board

Doç. Dr. Burcu TÜRKCAN

Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ERDOĞAN

Dr. Ender ÖZBAY

Bilim Kurulu / Scientific Board

Prof. Dr. Alev Fatoş PARSA (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Ali Osman KARATAY (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Atilla SİLKÜ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Aykut LENGER (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Aysun DOĞAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Baise Şebnem TOPLU (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Bekir Zakir ÇOBAN (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Prof. Dr. Berrak TARANÇ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Burcu ARACIOĞLU (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Burul SAGINBAYEVA (Kırgızistan Türkiye – Manas Üniversitesi – Kırgızistan)

Prof. Dr. Cumhur TANRIVER (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Prof. Dr. Cappar İŞANKUL (Özbekistan Devlet Edebiyat Müzesi – Özbekistan)

Prof. Dr. Edina SOLAK (Zenica Üniversitesi - Bosna – Hersek)

Prof. Dr. F. Belma FIRLAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Faruk YÜCEL (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Fatima ROUMATE (The International Institute for Scientific Research – Fas)

Prof. Dr. Güzelya XAZIYEVA (Kazan Devlet Kültür Enstitüsü – Tataristan)

Prof. Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Kirami ÖLGEN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Marufcan YOLDAŞEV (Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü –

   Özbekistan)

Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Metin EKİCİ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Nahit Erdem KÖKER (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Nilgün AVCI (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Nuran EROL IŞIK (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Özge USTA (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Saniye UYSAL ÜNALAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Selami FEDAKAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Serap ÖZDÖL KUTLU (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Serap TEKİNSAV SÜTÇÜ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Siret HÜRSOY (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Şadiye DENİZ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Şerife ÇAĞIN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Vagif SULTANLI (Bakü Devlet Üniversitesi – Azerbaycan)

Prof. Dr. Vefa KURBAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Yüksel EKINCI (FH Bielefeld University of Applied Sciences - Almanya)

Prof. Dr. Zerrin KURTOĞLU ŞAHİN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Prof. Dr. Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Ali Maruf ALASKAN (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Allahyar MURADOV (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi – Azerbaycan)

Doç. Dr. Aygül UÇAR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Jazira AGABEKIZI (Nursultan Nazarbayev Üniversitesi – Kazakistan)

Doç. Dr. Neriman HASAN (Constanta Ovidius Üniversitesi - Romanya)

Doç. Dr. Nevriye ÇUHADAR (Şumnu Üniversitesi – Bulgaristan)

Doç Dr. Sarbinaz UTEGENOVA (Karakalpak Devlet Üniversitesi - Özbekistan)

Doç. Dr. Serkan Boz (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Tahsin KOÇYİĞİT (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Tokhirov EZOZBEK (Taşkent Devlet Üniversitesi – Özbekistan)

Doç. Dr. Yasemin ZENGİN KARAİBRAHİMOĞLU (University of Gröningen – Hollanda)

Doç. Dr. Yılmaz ÖKSÜZ (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Doç. Dr. Xhemile ABDIU (Tiran Üniversitesi – Arnavutluk)

Dr. Öğr. Üyesi Ece Nükhet Öndoğan (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Gizem Hediye Eren (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Topal (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Apaydın (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ödemiş (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Şemseddin YAĞMUR (Ege Üniversitesi – Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kurtoğlu Necef (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Köymen Çağar(Ege Üniversitesi –Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Samet Can CURKAN (Ege Üniversitesi –Türkiye)

Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah Efe (Ege Üniversitesi –Türkiye)

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ